Tag Archives: triết lý giáo dục nhật bản

Triết lý và chính sách giáo dục ở Nhật Bản

Triết lý và chính sách giáo dục ở Nhật Bản

1. Triết lý giáo dục Cũng như nhiều nước trên thế giới, quá trình phát triển giáo dục Nhật Bản gắn liền với quá trình phát triển của chế độ chính trị, nền kinh tế và đời sống văn hóa-xã